نسخه آزمایشی
Menuمدارك و مستندات مورد نياز براي ارائه خدمت آزاد سازي مدرك تحصيلي فارغ التحصيلان سهميه مناطق محروم

 - درخواست مكتوب متقاضي

 -  ارائه كارت پايان خدمت براي آقايان

 - استعلام استانداري از دستگاه هاي اجرايي ذيربط

 - پاسخ استعلام استانداري توسط دستگاه هاي اجرايي ذيربط