نسخه آزمایشی
Menu
اخبار
جلسه کمیته اتباع خارجی ستاد اربعین حسینی

جلسه با ادارات مرتبط در خصوص چگونگی حضور اتباع خارجی در مراسم اربعین حسینی

بازدید مسئولین دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق اردیبهشت شماه 1397

بازدید مسئولین دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق اردیبهشت ماه 1397

بازدید مسئولین دفتر امور اتباع ومهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه از محل برگزاری انتخابات پارلمان عراق اردیبهشت ماه 1397