نسخه آزمایشی
Menu

مديركل امور زنان و خانواده

سركار خانم دكتر سعيده فهيم


مشخصات مديركل :

كارشناسي : مديريت بازرگاني 

كارشناسي ارشد : علوم اقتصادي 

دكتري : مديريت آموزش عالي 

شماره تماس دفتر : 08334228605