نسخه آزمایشی
Menuعملکرد استان درزمینه احیاء وافزایش ظرفیت واحدهای تولیدی

به استناد گزارش مديركل سازمان صنعت و معدن استان به عنوان دبير ستاد تسهل و رفع موانع توليد استان؛ طي سال 1395 با عملكرد مناسب ستاد تسهيل استان 37 واحد صنعتي غيرفعال احياء شده اند.

همچنين 50 واحد صنعتي كه با كمتر از ظرفيت اسمي فعال بوده اند نيز ارتقاء ظرفيت پيدا كرده اند.

در سال 1395 تعداد 5 واحد صنعتي جديد نيز به بهره بردري رسيده اند كه در مجموع موجب ايجاد و يا حفظ 2400 فرصت شغلي گرديده است.

علاوه بر عملكرد مناسب ستاد تسهيل و  رفع موانع توليد استان؛ طي سال 1395 مشكلات تعداد 141 واحد صنعتي با 1497 فرصت شغلي از طريق ساير كارگروه ها و كميته ها و يا پيگيري هاي موردي از منابع مختلف اعتباري و تسهيلات بانكي مرتفع گرديده است.