نسخه آزمایشی
Menu

چارت سازمانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی

چارت سازمانی دفتر هماهنگی امور اقتصادی

مدیر کل : بهزاد باباخانی                                          شماره تماس:34222488

معاون: قباد شعبانی                                                                        شماره تماس:34240721

مسئول دفتر: اسماعیل ناظریان                                                           شماره تماس:34219147

رئیس گروه هماهنگی امور بازرگانی، صنایع و معادن: محمد مهدی همتی خواه

                                                                                                          شماره تماس: 34224243

کارشناسان دفتر به ترتیب حروف الفبا:

کارشناس هماهنگی امور اقتصادی: مریم الماسی                              شماره تماس: 34223297

کارشناس اقتصادی: فهیمه قاسمی                                                   شماره تماس: 34223297

کارشناس بازارچه­های مرزی: شیوا گرامی                              شماره تماس: 34223297

کارشناس هماهنگی امور بازرگانی: عبدالوحید محمدی             شماره تماس: 34234243

کارشناس اقتصاد کشاورزی:احمد ناظری                                          شماره تماس: 34234243