نسخه آزمایشی
۲۵ تیر ۱۳۹۸
درمانگاه دندانپزشکی ویژه مدد جویان بهزیستی با سرمایه گذاری یکی از خیرین شهرستان به نام دکتر ملک حسینی با حضور فرماندار سنقرو کلیایی و جمعی از مسئولین در محل بهزیستی افتتاح شد.
۲۵ تیر ۱۳۹۸
جشنواره مالک اشتر با حضور فرماندارسنقرو کلیایی، فرماندهان سپاه و نیروهای بسیج و مسئولین ادارات با معرفی رده های موفق تر سپاه و بسیج در محل کانون پرورش فکری این شهرستان برگزارشد.
۲۳ تیر ۱۳۹۸
فرماندارسنقروکلیایی ساماندهی وضعیت موقوفات، نیت واقف و مشخص شدن محل هزینه عواید موقوفات را مورد تاکید قرارداد.
۱۹ تیر ۱۳۹۸
فرماندار سنقرو کلیایی گفت: جشنواره ملی پویا نمایی و نمایش های عروسکی با انجام اقدامات و برگزاری جلسات و اتخاذ تصمیمات مناسب، به بهترین شکل ممکن در سنقرو کلیایی برگزار شد