نسخه آزمایشی
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
فرماندار سنقر و کلیایی در نشستی صمیمی با کارکنان این اداره و مراسم تجلیل از بازنشستگان فرمانداری گفت بازنشستگان آیینه تمام نمای شاغلین هستند.
۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸
جوانان برتربا حضورفرماندارشهرستان سنقروکلیایی، رئیس گروه مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش وجوانان و جمعی از مسئولین ادارات و جوانان این شهرستان در جشنواره نشاط وامید با اهداء هدایا و لوح تقدیر مورد تجلیل قرار گرفتند.
۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
مشکلات تعدادی مراجعه کننده دردومین برنامه ملاقات عمومی مردم بامحمد ناصرمعصومی زاده فرماندارشهرستان سنقرکلیایی باحضورمسئولین ادارات بررسی و رفع آنها دردستورکارقرارگرفت.
۲۷ فروردین ۱۳۹۸
جلسه هم اندیشی مسئولین روابط عمومی های ادارات و دستگا های اجرایی شهرستان سنقرو کلیایی با مسئولیت فرماندار این شهرستان و با حضور مسئولین روابط عمومی ادارات برگزار شد.