نسخه آزمایشی
Menu
+ 0 -
ADAاقدامات صورت گرفته در سایر بندهای نظام نامه

بند 16 نظام نامه: صدور ابلاغ برای مدیرکل و کارشناس منتخب استان و معرفی در شورای اداری و شورای برنامه ریزی و توسعه استان برای پیگیری مسایل شهرستان هرسین

o    در ششمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1398/05/19 مقرر گردید از مدیر کل و کارشناس منتخب برنامه محرومیت زدایی شهرستان هرسین جهت طرح و پیگیری مسایل آن شهرستان دعوت به عمل آید.

 

بند 18 نظام نامه: همکاری ویژه با مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور جهت ارزیابی و نظارت بر عملکرد استان در شهرستان هدف

o    گزارش آخرین اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای نظام نامه برنامه محرومیت زدایی شهرستات هرسین به مرکز مدیریت عملکرد و امور بازرسی وزارت کشور ارسال گردید.

o    مکاتبه با دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امورحقوقی در خصوص معرفی سه طرح به تفکیک طرحهای در حال مطالعه، در حال اجرا و طرح های پیشنهادی آمایش سرزمین

 

بند 19 نظام نامه: حضور موثر و قوی در کانال ارتباطی سیستم گپ

o    حضور مدیرکل، فرماندار، کارشناس منتخب و کارشناس محترم مربوطه در دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری در کانال برنامه محرومیت زدایی در اپلیکیشن گپ

o    ارسال گزارش اقدامات و مکاتبات  صورت گرفته به کاربری خانم شامانیان (کارشناس مربوطه برنامه محرومیت زدایی از 31 شهرستان منتخب در وزارت کشور) در برنامه گپ

 

بند 20 نظام نامه: ارسال گزارشات منظم و دوره ای 15 روزه  از تغییرات انجام شده در شهرستان به دفتر جذب و سرمایه گذاری جهت ارائه به جناب آقای مروجه الشریعه

o       ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته در برنامه محرومیت زدایی از شهرستان هرسین از زمان ابلاغ نظام نامه تا 20 /05/1398به وزیر کشور

o    ارسال گزارش اقدامات صورت گرفته در برنامه محرومیت زدایی از شهرستان هرسین از تاریخ1398/05/20 تا 1398/06/31 به جناب آقای مروج الشریعه