نسخه آزمایشی
مهندس قبادی_ معاونت هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه
مهندس قبادی_ معاونت هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه

مهندس قبادی_ معاونت هماهنگی و امور عمرانی فرمانداری کرمانشاه

معاونین فرمانداری کرمانشاه1اوقات شرعی
آب و هوا