نسخه آزمایشی
Menuممنوعیت انتقال (خرید و فروش) پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت بدون هماهنگی کارگروه استانی

بسمه تعالی
به استناد ماده 16 آیین نامه ایجاد و بهره برداری دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی هرگونه انتقال پروانه بدون هماهنگی کارگروه استانی ممنوع می باشد. 

ماده 16-  انتقال پروانه به غیر در صورت احراز شرایط توسطانتقال گیرنده مطابق مفاد آیین نامه و باتایید کارگروه استانی بلامانع است، در اینصورت کارگروه استانی موارد را برای انتقال پروانه به وزارت پیشنهاد می‌نماید. باانتقال پروانه به نام شخص انتقال گیرنده،تعهدات اجرایی، مالی و قراردادی به ویمنتقل می‌شود.