نسخه آزمایشی
Menu

موارد تصویب هیئت وزیران

موارد تصویب هیئت وزیران

موارد تصویب تقسیمات کشوری مصوب هیئت وزیران

ردیف

عنوان طرح

شهرستان مربوطه

تاریخ تصویب

1

ایجاد شهر قلعه

کرمانشاه 

1396/5/17

2

ایجاد شهر شروینه 

جوانرود 

1396/5/17

1

ایجاد بخش زمکان

ثلاث باباجانی

1397/12/13

2

ایجاد شهر میر آباد

ثلاث باباجانی

1398/7/1