نسخه آزمایشیبانک اطلاعات شهرستان

تقسیمات کشوری :
تعداد شهر
تعداد بخش
تعداد دهستان
تعداد روستا
وسعت شهرستان
2
« صحنه و میانراهان»
2
« مرکزی و دینور»
7
«صحنه،خدابنده لو،گاماسیاب،هجر،دینور،کندوله،حر»
 191
«فعال»
1612 کیلومتر

میزان جمعیت شهرستان : ( طبق سرشماری سال 95
)
 
جمعیت
شهری
روستایی
مرد
زن
خانوار
شهری
روستایی
شهری
روستایی
شهری
روستایی
76414
34993
41421
17564
20662
17429
20759
9005
10121
وضعیت آموزش عالی:
تعداد دانشگاهها
تعداد دانشجویان
آزاد اسلامی
پیام نور
جمع کل
2
« آزاد اسلامی و پیام نور»
810
300
1110
 
آموزش و پرورش:
مقطع
آموزشگاه
کلاس
تعداد دانش آموزان
پسر
دختر
جمع دانش آموزان
ابتدایی
151
302
2885
2700
5585
راهنمایی
39
174
2078
1846
3924
متوسطه
32
204
2956
2382
5338
جمع کل
222
680
7919
6928
14847
تعداد کتابخانه ها:
تعداد کتابخانه ها
شهری
روستایی
جمع
2
3
5
نرخ سواد:
نرخ با سوادی
نرخ بیسوادی
85 درصد
15 درصد
حوزه علمیه:
تعداد حوزه های علمیه
خواهران
برادران
جمع
1
1
2
 
 
کشاورزی:
سطح زیر کشت اراضی
سطح محصولات باغی
میزان تولیدات باغی (سالیانه)
میزان تولیدات زراعی (سالیانه)
آبی
دیم
آبی
دیم
15800 هکتار
21350 هکتار
8050 هکتار
500 هکتار
000/70 تن
000/200 تن
دامپروری:
تعداد واحدهای پرورش دام و طیور (صنعتی)
میزان تولید سالانه فرآورده های گوشتی و ... در سال
شیر
گوشت قرمز
مرغ
تخم مرغ
عسل
32 واحد
45000 تن
3100 تن
2000 تن
000/200/19
810 تن
پرورش ماهی ( آبزی پروری):
تعداد استخرهای پرورش ماهی
میزان تولید
8 واحد
02/0 هزار تن در سال
 
جنگل و مراتع:
میزان مراتع ، جنگل
مراتع
علوفه قابل برداشت از مراتع
جنگل مصنوعی
133 هزار هکتار
32500 تن
110 هکتار
 
امور زیربنایی:
درصد شهرنشینی
سرانه فضای سبز
تعداد مشترکین آب
مصرف سرانه در روز
8/45 درصد
10 متر مربع
8610
8750 متر مکعب
 
عمران روستایی:
تعداد روستاهای دارای برق
تعداد روستاهای دارای
اب آشامیدنی سالم
تعداد روستاهای دارای
گاز
تعداد روستاهای که طرح مطالعاتی  بهسازی شدهتهیه گردیده
 
تعداد روستاهایی که معابر  آنها آسفالت گردیده
178
132
48
135
45
ضمناً تمامی روستاهای بالای 20 خانوار بطور 100 در صد از نعمت برق و حدود 86 درصد روستاها هم از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار هستند.
 
راههای مواصلاتی:
طول آزاد راه
طول آسفالت بین شهری
طول راههای آسفالت روستایی
طول راههای شوسه
طول راههای خاکی
65 کیلومتر
4/284 کیلومتر
5/161 کیلومتر
15/193 کیلومتر
85/154 کیلومتر
مخابرات:
تعداد تلفن های منصوبه
تعداد تلفن های سیار
روستاهای دارای تلفن خانگی
تعداد دفاتر مخابراتی
تعداد تلفن های مشغول بکار (فعال) 15815
مسکونی
تجاری
دولتی
18023
6886
137
66
13442
1740
633
 

بهداشت و درمان:
تعداد بیمارستان
تعداد مراکز بهداشتی و درمانی
تعداد خانه های بهداشت روستایی
شهری
روستایی
1
2
5
50
ضمناً خاطر نشان می نماید بیمارستان جدیدی با اعتبارات بانک جهانی در دست احداث و حدود 40 درصد هم پیشرفت فیزیکی داشته است .
 
تربیت بدنی:
ورزشگاه
سالن سرپوشیده
استخر شنا
زمین فرتبال خاکی
1
6
2
5
 


فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوا