نسخه آزمایشیارتباط با ما

شماره های داخلی دفاتر فرمانداری

 

ردیف

 

نام واحد 

کد واحد

شماره داخلی

مسئول واحد

1

 فرماندار

  105

 آقای یداله شکری

2

معاون سیاسی امنیتی 

معاون برنامه ریزی

 

105

111

 آقای سعید جادریان

خانم دارابی

3

بخشدار مرکزی

 

113 مستقیم 2663

آقای اسماعیل قلقله یی

4

روابط عمومی

 

115 مستقیم 2739

آقای عثمان نصیری

5

 مسئول حراست

 

116

آقای منصور محمدی

6

اداری و مالی

 

102

خانم  صیدی

7

سیاسی انتظامی

 

112

آقای پژمان درکه

8

دفتر فرماندار

 

105

آقای جمال خلخال

9

شهری و روستایی

 

123

خانم محمودی

10

 

 

 

 

 

فناوری اطلاعات

 

114

خانم  صیدی

12

دبیرخانه فرمانداری 

 

109 - مستقیم 2100

خانم  مرادی

13

 رسیدگی به شکایت

 

107

آقای کهزاد رستمی

14

مشاور جوان

 

110

 آقای عثمان نصیری
15

آبدر خانه

 

126

آقای حسن مرادی - آقای عبدالله عارفی

 

16

  انتظامات

 

125

آقای قیطاسی

17

     

 

18

 

 

   

19

 

 

   

20

 

 

   

 

 

 

21

تلفن های مستقیم دفتر فرماندار 

4531-4530

 

 

 

22

تلفن های مستقیم فرمانداری  

2739-4594-2177-2777

23

فاکس

- 2100

 ارتباط مستقیم بامسئول حراست فرمانداری: 08346723224

ارتباط با روابط عمومی فرمانداری و ارجاع نظرات شما به شخص فرماندار از طریق شماره

تلفن
2739  0834672-    09181312383

فکس08346722739

ملاقات حضوری با فرماندار نیز در روزهای دوشنبه هر هفته انجام می گیرد.فرماندار
اوقات شرعی
آب و هوای ثلاث باباجانی