نسخه آزمایشیتداوم میز خدمت و برنامه ملاقات عمومی مردم با محمد ناصرمعصومی زاده فرماندار شهرستان سنقروکلیاییاوقات شرعی
آب و هوا