نسخه آزمایشیتصاویرآغازعملیات اجرایی کارخانه پتروشیمی سنقرو کلیاییاوقات شرعی
آب و هوا