نسخه آزمایشیتصاویر برگزاری ششمین برنامه ملاقات عمومی مردم با فرماندار شهرستان سنقرو کلیایی با حضور مسئولیناوقات شرعی
آب و هوا