نسخه آزمایشی

‍ تقدیر وزارت آموزش و‌پرورش از فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه

با حضور مهندس بازوند استاندار کرمانشاه از رئیس شورای آموزش و پرورش شهرستان کرمانشاه تقدیر شد

‍ تقدیر وزارت آموزش و‌پرورش از فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه

یکی از مهمترین و‌در عین حال تاثیر گذار ترین برنامه ها و جلسات کیفی آموزش و پرورش کرمانشاه. شورای آموزش پرورش است که ریاست این شورا در شهرستان کرمانشاه به عهده فضل اله رنجبر فرماندار کرمانشاه میباشد 

نشست های شورای آموزش و‌پرورش به صورت ماهانه و به میزبانی نواحی مختلف به عنوان دبیر این شورا برگزار میشود. 

 خوشبختانه شورای آموزش وپرورش شهرستان کرمانشاه بعنوان شورای برتر در استان کرمانشاه معرفی شد و در این راستا معاون وزیر آموزش وپرورش از رنجبر فرماندار ورییس شورای آموزش وپرورش  شهرستان کرمانشاه تقدیر و تشکر به عمل آورداوقات شرعی
آب و هوا