۰۱ بهمن ۱۳۹۸
دومین مجمع سلامت شهرستان روانسر برگزار شد
۰۱ بهمن ۱۳۹۸
شانزدهمین کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان روانسر برگزار شد
۳۰ دی ۱۳۹۸
ششمین جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان روانسر برگزار شد
۲۹ دی ۱۳۹۸
در راستای برگزاری رویداد گردشگری کرمانشاه 2020 برنامه های این رویداد در هفت روستای این شهرستان نیز اجرا می شود.
تا انتخابات
آب و هوای روانسر