نسخه آزمایشی
Menu

برگزاري اولين

كارگروه تخصصي امور اقتصادي در سال 1396


اولين جلسه كارگروه تخصصي امور اقتصادي در سال 1396 در روز يك شنبه مورخ 96/1/20 به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع برگزار گرديد.

اولين جلسه كارگروه تخصصي امور اقتصادي در سال 1396 در روز يك شنبه مورخ 96/1/20 به رياست معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع برگزار گرديد.

اهم تصميمات اتخاذ شده در اين جلسه ؛ واگذاري زمين در محدوده مجتمع قارچ قمشه ماهيدشت به شركت كشت و صنت روژين تاك همچنين ارتقاء ظرفيت گاز مصرفي مجتمع كو تامين گاز 4 واحدگلخانه گروه صنعتي روژين تاك مي باشد.