نسخه آزمایشی
Menuاولین جلسه کمیسیون دانشجویی استان

 

اولین جلسه کمیسیون دانشجویی استان  در تاریخ 98/2/19 به ریاست جناب آقای بهرامی سلیمانی مدیر کل سیاسی انتخابات وتقسیمات کشوری استانداری برگزار گردید.

رسیدگی به مسائل صنفی ورفاهی دانشجویان وهمچنین تعیین اولویتهای کمیسیون در سال 98 از مهمترین مسائل مطرح شده ودر نشست     فوق الذکر بوده است