نسخه آزمایشی
Menu



اولین جلسه کارگروه توسعه مدیریت استانداری

دیده گاههای مختلف در خصوص چگونگی توزیع اضافه کار  - تهیه سروغذا وپرداخت رفاهیات کارکنان